Доц. д-р Дарина Младенова

Доц. д-р Дарина Младенова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“ и „Ареална лингвистика“. Научните ѝ интереси са в областта на българската диалектология и ареална лингвистика и в областта на балканското езикознание и етнолингвистика. Тя е един от авторите на Идеографския диалектен речник на българския език заедно с Т. Бояджиев, Вл. Жобов, Г. Колев, М. Младенов и В. Радева (т. 1 (А–Д). София: Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия, 2012, 1055 с.) и на Отвъддунавския електронен корпус. Допълнение към „Българските говори в Румъния“ от Максим Младенов (http://www.corpusbdr.info/index.php). Голяма част от изследванията ѝ разглеждат през призмата на различни явления лингвогеографския ландшафт на българския език и го интерпретират ареално, често в славянски и балкански контекст. Балканистичните ѝ трудове осветляват балканските езикови отношения на диалектно равнище, съчетавайки обикновено съпоставителния, сравнително-историческия, етнолингвистичния и ареалния подход. Подобен ще бъде подходът ѝ при изследването на лексиката на проучвания по проекта масив от ръкописни документи.

Предходни публикации на доц. Дарина Младенова, свързани с проекта:

  • Бояджиев, Тодор, Владимир Жобов, Георги Колев, Максим Младенов, Дарина Младенова, Василка Радева. Идеографски диалектен речник на българския език, т. 1 (А–Д). Гл. ред. В. Радева, Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия. София, 2012, 1055 с.
  • Младенова, Олга и Дарина Младенова. „Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към „Българските говори в Румъния“ от Максим Младенов“ // Olga Mladenova, Darina Mladenova. Transdanubian Electronic Corpus. Supplement to „Bulgarian Dialects in Romania“ by Maxim Mladenov, http://www.corpusbdr.info/index.php.
  • Младенова, Дарина. От лингвистична география към ареална лингвистика. Теория и практика на анализа на късни явления в българския език: названията на домата и патладжана. –Електронно издание Littera et Lingua Series Dissertationes 9, С., 2016, 333 с. + 124 карти, http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2016/9.
  • Младенова, Дарина. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. С.: „Проф. Марин Дринов”, 2006, 421 с.
  • Младенова, Дарина. За наследниците на стб. ГРЪСТЬ в съвременните български говори. ‒ В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов“. Ред. Ив. Харалампиев, К. Попконстантинов, Ст. Йорданов. Велико Търново: „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 187–218.
  • Младенова, Дарина. Балканските езикови контакти в светлината на ареалната лингвистика. – В: Средновековните Балкани. Политика. Религия. Култура. Съст. Сн. Ракова, Л. Симеонова. С.: „Проф. Марин Дринов“, 1999, 223–23.
  • Младенова, Дарина. Болгарские диалектные названия серёг в славянской перспективе. – В: Исследования по славянской диалектологии, вып. 7. Славянская диалектная лексика и лингвогеография. Отв. редакторы Г. П. Клепикова, А. А. Плотникова. Москва, 2001, 243–256.
  • Mladenova, Darina. Die Nord-Südgliederung des bulgarischen Sprachraums und die rumänische Sprache. ‒ Revue des etudes sud-esteuropeennes (Bucuresti), 44, 2006, 391–407.
Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още