Доц. д-р Дарина Младенова

Доц. д-р Дарина Младенова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“ и „Ареална лингвистика“. Научните ѝ интереси са в областта на българската диалектология и ареална лингвистика и в областта на балканското езикознание и етнолингвистика. Тя е един от авторите на Идеографския диалектен речник на българския език заедно с Т. Бояджиев, Вл. Жобов, Г. Колев, М. Младенов и В. Радева (т. 1 (А–Д). София: Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия, 2012, 1055 с.) и на Отвъддунавския електронен корпус. Допълнение към „Българските говори в Румъния“ от Максим Младенов (http://www.corpusbdr.info/index.php). Голяма част от изследванията ѝ разглеждат през призмата на различни явления лингвогеографския ландшафт на българския език и го интерпретират ареално, често в славянски и балкански контекст. Балканистичните ѝ трудове осветляват балканските езикови отношения на диалектно равнище, съчетавайки обикновено съпоставителния, сравнително-историческия, етнолингвистичния и ареалния подход. Подобен ще бъде подходът ѝ при изследването на лексиката на проучвания по проекта масив от ръкописни документи.

Предходни публикации на доц. Дарина Младенова, свързани с проекта:

  • Бояджиев, Тодор, Владимир Жобов, Георги Колев, Максим Младенов, Дарина Младенова, Василка Радева. Идеографски диалектен речник на българския език, т. 1 (А–Д). Гл. ред. В. Радева, Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия. София, 2012, 1055 с.
  • Младенова, Олга и Дарина Младенова. „Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към „Българските говори в Румъния“ от Максим Младенов“ // Olga Mladenova, Darina Mladenova. Transdanubian Electronic Corpus. Supplement to „Bulgarian Dialects in Romania“ by Maxim Mladenov, http://www.corpusbdr.info/index.php.
  • Младенова, Дарина. От лингвистична география към ареална лингвистика. Теория и практика на анализа на късни явления в българския език: названията на домата и патладжана. –Електронно издание Littera et Lingua Series Dissertationes 9, С., 2016, 333 с. + 124 карти, http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2016/9.
  • Младенова, Дарина. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. С.: „Проф. Марин Дринов”, 2006, 421 с.
  • Младенова, Дарина. За наследниците на стб. ГРЪСТЬ в съвременните български говори. ‒ В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов“. Ред. Ив. Харалампиев, К. Попконстантинов, Ст. Йорданов. Велико Търново: „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 187–218.
  • Младенова, Дарина. Балканските езикови контакти в светлината на ареалната лингвистика. – В: Средновековните Балкани. Политика. Религия. Култура. Съст. Сн. Ракова, Л. Симеонова. С.: „Проф. Марин Дринов“, 1999, 223–23.
  • Младенова, Дарина. Болгарские диалектные названия серёг в славянской перспективе. – В: Исследования по славянской диалектологии, вып. 7. Славянская диалектная лексика и лингвогеография. Отв. редакторы Г. П. Клепикова, А. А. Плотникова. Москва, 2001, 243–256.
  • Mladenova, Darina. Die Nord-Südgliederung des bulgarischen Sprachraums und die rumänische Sprache. ‒ Revue des etudes sud-esteuropeennes (Bucuresti), 44, 2006, 391–407.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още