Гл. ас. д-р Ива Станоева

Гл. ас. д-р Ива Станоева има изследователски интереси в сферата на традиционното облекло и текстилната орнаментика, традиционните женски дейности (предене, тъкане, везане, плетене) в миналото и в съвременността, нематериалното културно наследство. Участвала е в изграждането на типологичния каталог на архива с фолклорни материали на Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ, в реализирането на проект „Създаване и експониране на фонд „Българско фолклорно наследство“ в частта му за „Облекло и накити“, „Вещи“ и „Народно изкуство“, както и в изработването на Националния регистър на нематериалното културно наследство.

Предходни публикации на гл. ас. Ива Станоева, свързани с проекта:

 • Станоева, Ива. Везбарка. – В: Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. Второ доп. изд. Съст. Минчо Георгиев. С. „Проф. Марин Дринов“, „Св. Климент Охридски“, 2016, 335–344.
 • Станоева, Ива. Предачка. – В: Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. Второ доп. изд. Съст. Минчо Георгиев. С.: „Проф. Марин Дринов“, „Св. Климент Охридски“, 2016, 43–52.
 • Станоева, Ива. Облекло и накити, Вещи, Народно изкуство – описание на фолклорни обекти и експониране на представителни колекции. – Български фолклор, 36, 2010, № 3–4, 83–87.
 • Станоева, Ива. От раклата до сцената. – В: Регионални проучвания на българския фолклор, 4. Северозападна България: общности, традиции, идентичност. Съст. Мила Сантова, Ива Станоева. С.: „Проф. Марин Дринов“, 2002, 102–106.
 • Станоева, Ива. Обличащото се тяло. – В: Антропологични изследвания. Т. 2. Съст. Цвети Лазова. С: Яр, 2001, 98–106.
 • Станоева, Ива. Моите две баби. Световете на тъкачката и на плетачката. – Български фолклор, 26, 2000, № 1, 51–62.
 • Станоева, Ива. Име и дреха. – Проблеми на изкуството, 29, 1996, №2, 56–59.
 • Станоева, Ива. Един възможен поглед към везбената технология. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, 4, 1996, 135–139.
 • Станоева, Ива. Везбеният прочит на човека. – Български фолклор, 21, № 5, 1995, 107–112.
 • Станоева, Ива.Технология и идентичност. Везането. – Проблеми на изкуството, 28, 1995, № 2, 43–47.
 • Станоева, Ива. Тялото – голо и облечено. – Български фолклор, 20, 1994, № 2, 74–82.
 • Станоева, Ива. Едно културно измерение (човекът и шевицата). – Български фолклор, 18, 1992, № 4, 22–29.
 • Матеева, Ваня, Станоева, Ива. Класификационна схема на типологичния каталог в Института за фолклор. – Български фолклор, 27, 2001, № 2–3, 96–109.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още