проф. д-р Маргарет Димитрова

Професор д-р М. Димитрова е специалистка по история на българския език, която има публикации и върху български ръкописи от XVII–XIX в.: има опит както в издаването им, така и в анализиране на езика им (например участва в две издания на различни преписи на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски); работила е на етноложки терен; има публикации, съпоставящи църковно-книжовни предписания и народни практики; интересува се от история на книжовната норма и книжовния узус, както и от история на всекидневната култура; работила е с различни е-платформи за хуманитаристи от 1993 г. досега. Водила е заедно с гл. ас. д-р Миглена Иванова свободно избираема дисциплина „Език и облекло: традиции и модерност“ в Софийския университет през 2016 г. По проекта работи за изготвянето на стандарти за издаване на свода от документи, за снабдяване на термини с метаданни (значение, произход), за анализ на грамотността.

Предходни публикации на проф. Маргарет Димитрова, свързани с проекта:

  • Димитрова, Маргарет. Езикови вариации на късната проповед (XIX в.). Проблеми на издаването и включването в лексикални тезауруси. ‒ В: Информатика, граматика, лексикология. Сборник доклади и материали от заключителната конференция, София, 29-30.06.2015. Съст. А.-М.Тотоманова и Т. Славова. С.: Графис – Ал. Жеков, 2015, 123-136.
  • Димитрова, Маргарет. Вариране при адаптиране на гръцки и латински имена от среден род в български: исторически щрихи. ‒ В: Studia clasica serdicensia. T. 1. Musarum semper amator (в памет на проф. Димитър Бояджиев). Съст. М. Славова и др. С.: „Св. Климент Охридски”, 2010, 58-67.
  • История славянобългарска. Гладичов препис. Съст. и отг.ред. Д. Караджова. С.:Болид-Инс, 2012, 476 стр.: М. Димитрова. Принципи на наборното осъвременено издание. Списък на развързаните съкращения (думи под титла). Речник на често срещани архаични форми, 105–116.
  • Рангочев, Константин, Маргарет Димитрова. Два модела за представяне на българското фолклорно наследство в цифрови библиотеки. − В: Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен. Съст. А. Илиева, Л. Гергова, Л. Пейчева, С. Казаларска. С.: ИЕФЕМ, 2014, 397–411.
  • Dimitrova, Margaret. Loan words in the New York Missaland the KLEIO computer program. – В: Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи. Първа международна конференция, 24-28 юли 1995 г. Благоевград. С.,1995, 298–312.
  • Rangochev, Konstantin, Dimitrova, Margaret, Paneva-Marinova, Desislava. Medieval Sources and Present-Day Folklore Materials on Saintsinan Electronic Encyclopedia.-In:Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, September 18-21, 2012. Proceedings. Eds. Radoslav Pavlov and Peter Stanchev. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics, 2012, 172–176.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още