проф. д-р Маргарет Димитрова

Професор д-р М. Димитрова е специалистка по история на българския език, която има публикации и върху български ръкописи от XVII–XIX в.: има опит както в издаването им, така и в анализиране на езика им (например участва в две издания на различни преписи на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски); работила е на етноложки терен; има публикации, съпоставящи църковно-книжовни предписания и народни практики; интересува се от история на книжовната норма и книжовния узус, както и от история на всекидневната култура; работила е с различни е-платформи за хуманитаристи от 1993 г. досега. Водила е заедно с гл. ас. д-р Миглена Иванова свободно избираема дисциплина „Език и облекло: традиции и модерност“ в Софийския университет през 2016 г. По проекта работи за изготвянето на стандарти за издаване на свода от документи, за снабдяване на термини с метаданни (значение, произход), за анализ на грамотността.

Предходни публикации на проф. Маргарет Димитрова, свързани с проекта:

  • Димитрова, Маргарет. Езикови вариации на късната проповед (XIX в.). Проблеми на издаването и включването в лексикални тезауруси. ‒ В: Информатика, граматика, лексикология. Сборник доклади и материали от заключителната конференция, София, 29-30.06.2015. Съст. А.-М.Тотоманова и Т. Славова. С.: Графис – Ал. Жеков, 2015, 123-136.
  • Димитрова, Маргарет. Вариране при адаптиране на гръцки и латински имена от среден род в български: исторически щрихи. ‒ В: Studia clasica serdicensia. T. 1. Musarum semper amator (в памет на проф. Димитър Бояджиев). Съст. М. Славова и др. С.: „Св. Климент Охридски”, 2010, 58-67.
  • История славянобългарска. Гладичов препис. Съст. и отг.ред. Д. Караджова. С.:Болид-Инс, 2012, 476 стр.: М. Димитрова. Принципи на наборното осъвременено издание. Списък на развързаните съкращения (думи под титла). Речник на често срещани архаични форми, 105–116.
  • Рангочев, Константин, Маргарет Димитрова. Два модела за представяне на българското фолклорно наследство в цифрови библиотеки. − В: Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен. Съст. А. Илиева, Л. Гергова, Л. Пейчева, С. Казаларска. С.: ИЕФЕМ, 2014, 397–411.
  • Dimitrova, Margaret. Loan words in the New York Missaland the KLEIO computer program. – В: Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи. Първа международна конференция, 24-28 юли 1995 г. Благоевград. С.,1995, 298–312.
  • Rangochev, Konstantin, Dimitrova, Margaret, Paneva-Marinova, Desislava. Medieval Sources and Present-Day Folklore Materials on Saintsinan Electronic Encyclopedia.-In:Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, September 18-21, 2012. Proceedings. Eds. Radoslav Pavlov and Peter Stanchev. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics, 2012, 172–176.
Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още