Проф. д.ф.н. Боян Вълчев

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев специалист по история на българския книжовен език. Има над 260 публикации, свързани с езикови въпроси от периода на Възраждането, следосвобожденското време и до нашата съвременност. Научните му интереси обхващат също областите диалектология, културна история, културология, социолингвистика и др. Привлечен е в проекта с оглед на изследването на писмовната част на отделните документи, където могат да се направят редица полезни за самия проект и изобщо за филологическата наука наблюдения върху писмената култура и грамотността на авторите, речевия етикет и др. Проф. д.ф.н. Боян Вълчев е главен редактор на международно реферираното списание „Език и литература“. Сред публикациите му, които засягат проблеми, близки до тематиката на проекта, могат да се посочат следните заглавия: От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. София: Оксиарт, 2009; Възрожденските граматики на българския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008 и др.

Предходни публикации на проф. Боян Вълчев, свързани с проекта:

 • Вълчев, Боян. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. С.: Оксиарт, 2009
 • Вълчев, Боян. Възрожденските граматики на българския език. С.:”Св. Климент Охридски”, 2008.
 • Вълчев, Боян. Специфични моменти при установяването и развитието на нормата в българския книжовен език. – В: Българистични изследвания. Съст. М. Цанева, П. Пашов, Б. Вълчев. С., 1991, 193–201.
 • Вълчев, Боян. В центъра на периферията или нашият златен кафез. ‒ Литературата, 3, 2009, № 5, 175–200.
 • Вълчев, Боян. Историята на българския книжовен език, институциите и градът. – Годишник на Филологическия факултет на Пловдивския университет, 47, 2009, 17–41.
 • Вълчев, Боян. Образованието и българският книжовен език. – Език и литература, 63, 2008, кн.1–2, 51–54.
 • Вълчев, Боян. Просветата и развитието на филологическата мисъл сред балканските народи по време на българското Възраждане. ‒ Език и литература, 62, 2007, № 1–2, 98–108.
 • Вълчев, Боян. Автономност и традиции в развитието на българската филологическа мисъл през Възраждането. – В: Сборник, посветен на проф. Х. Валтер. Съст. М. Димитрова и др. В. Търново, 2005, 360–373.
 • Вълчев, Боян. За някои важни и малко отчитани в изследванията механизми при създаването и функционирането на стандартния български език. – В: Стандарт и субстандарт. Диахронни и синхронни аспекти. Издание на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите. Съст. К. Вачкова. Шумен, 2005, 145–156.
 • Вълчев, Боян. Специфични моменти при установяването и развитието на нормата в българския книжовен език. – В: Българистични изследвания. Съст. М. Цанева, П. Пашов, Б. Вълчев. С., 1991, 193–201.
 • Вълчев, Боян. Опит за социална характеристика на българското възрожденско и следосвобожденско общество с оглед изясняването на процесите при формирането и развитието на българския книжовен език. – В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 3. Съст. Л. Йорданова. С., 1988, 88–100.
 • Valtchev, Boian. Die bulgarische Literatursprache der Gegenwart und ihre Wechselbeziehungen zu Bildung, sozialer Struktur und Institutionen. – In: Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Hrsg.A. Lauhus. Köln, 2008, S. 171–195.
Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още