Проф. д.ф.н. Боян Вълчев

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев специалист по история на българския книжовен език. Има над 260 публикации, свързани с езикови въпроси от периода на Възраждането, следосвобожденското време и до нашата съвременност. Научните му интереси обхващат също областите диалектология, културна история, културология, социолингвистика и др. Привлечен е в проекта с оглед на изследването на писмовната част на отделните документи, където могат да се направят редица полезни за самия проект и изобщо за филологическата наука наблюдения върху писмената култура и грамотността на авторите, речевия етикет и др. Проф. д.ф.н. Боян Вълчев е главен редактор на международно реферираното списание „Език и литература“. Сред публикациите му, които засягат проблеми, близки до тематиката на проекта, могат да се посочат следните заглавия: От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. София: Оксиарт, 2009; Възрожденските граматики на българския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008 и др.

Предходни публикации на проф. Боян Вълчев, свързани с проекта:

 • Вълчев, Боян. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. С.: Оксиарт, 2009
 • Вълчев, Боян. Възрожденските граматики на българския език. С.:”Св. Климент Охридски”, 2008.
 • Вълчев, Боян. Специфични моменти при установяването и развитието на нормата в българския книжовен език. – В: Българистични изследвания. Съст. М. Цанева, П. Пашов, Б. Вълчев. С., 1991, 193–201.
 • Вълчев, Боян. В центъра на периферията или нашият златен кафез. ‒ Литературата, 3, 2009, № 5, 175–200.
 • Вълчев, Боян. Историята на българския книжовен език, институциите и градът. – Годишник на Филологическия факултет на Пловдивския университет, 47, 2009, 17–41.
 • Вълчев, Боян. Образованието и българският книжовен език. – Език и литература, 63, 2008, кн.1–2, 51–54.
 • Вълчев, Боян. Просветата и развитието на филологическата мисъл сред балканските народи по време на българското Възраждане. ‒ Език и литература, 62, 2007, № 1–2, 98–108.
 • Вълчев, Боян. Автономност и традиции в развитието на българската филологическа мисъл през Възраждането. – В: Сборник, посветен на проф. Х. Валтер. Съст. М. Димитрова и др. В. Търново, 2005, 360–373.
 • Вълчев, Боян. За някои важни и малко отчитани в изследванията механизми при създаването и функционирането на стандартния български език. – В: Стандарт и субстандарт. Диахронни и синхронни аспекти. Издание на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите. Съст. К. Вачкова. Шумен, 2005, 145–156.
 • Вълчев, Боян. Специфични моменти при установяването и развитието на нормата в българския книжовен език. – В: Българистични изследвания. Съст. М. Цанева, П. Пашов, Б. Вълчев. С., 1991, 193–201.
 • Вълчев, Боян. Опит за социална характеристика на българското възрожденско и следосвобожденско общество с оглед изясняването на процесите при формирането и развитието на българския книжовен език. – В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 3. Съст. Л. Йорданова. С., 1988, 88–100.
 • Valtchev, Boian. Die bulgarische Literatursprache der Gegenwart und ihre Wechselbeziehungen zu Bildung, sozialer Struktur und Institutionen. – In: Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Hrsg.A. Lauhus. Köln, 2008, S. 171–195.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още